مدیریت و کارکنان

تجربه | صلاحیت | خلاقیت

  اعضای هئیت مدیره

گونتر گرابنر

گونتر گرابنر

عضو هئیت مدیره

سید مهدی محقق

سید مهدی محقق

عضو هئیت مدیره

محمدعلی پورامیری

محمدعلی پورامیری

رئیس هئیت مدیره

روزبه پورامیری

روزبه پورامیری

مدیر عامل

کارمندان

مسعود خیری نسب

مسعود خیری نسب

کارشناس فنی

علی اکبر تدین

علی اکبر تدین

کارشناس فروش