نیروگاه مکران

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 20 مگاوات

نیروگاه مکران

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 20 مگاوات

نیروگاه مکران

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 20 مگاوات

نیروگاه مهرراد انرژی آروند

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

سرویس و نگهداری

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

تست خاک نیروگاه مهرراد انرژی آروند

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

EPC نیروگاه مهرراد انرژی آروند

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

نصب و راه اندازی

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

بازدید سفیر اتریش

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

نیروگاه برق خورشیدی سپنتا ساران آریا

سال تاسیس: 1397
ظرفیت: 1 مگاوات

نیروگاه برق خورشیدی سپنتا ساران آریا

سال تاسیس: 1397
ظرفیت: 1 مگاوات

نیروگاه برق خورشیدی سپنتا ساران آریا

سال تاسیس: 1397
ظرفیت: 1 مگاوات

1MW Solar Power Plant

Year: 2018
Capacity: 1MW

سامانه برق خورشیدی 200کیلووات

بهره‌برداری: 1398
ظرفیت: 200کیلووات

سامانه برق خورشیدی 200کیلووات

بهره‌برداری: 1398
ظرفیت: 200کیلووات

سامانه برق خورشیدی 200کیلووات

بهره‌برداری: 1398
ظرفیت: 200کیلووات

سامانه برق خورشیدی 200کیلووات

بهره‌برداری: 1398
ظرفیت: 200کیلووات

100کیلووات آقای نیک طبع

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 100کیلووات

600کیلووات خیریه

سال تاسیس: 1397
ظرفیت: 600کیلووات

سیستم برق خورشیدی 50کیلووات

بهره‌برداری: 1399
ظرفیت: 50کیلووات

50kw Photovoltaic System

بهره‌برداری: 1399
ظرفیت: 50کیلووات

سامانه برق خورشیدی 120کیلووات

بهره‌برداری: 1399
ظرفیت: 120کیلووات

120kW Solar Syetem

Year: 2020
Capacity: 120kW

سامانه برق خورشیدی 120کیلووات

بهره‌برداری: 1399
ظرفیت: 120کیلووات

120kW Solar Syetem

Year: 2020
Capacity: 120kW

50کیلووات گرم افزار

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 50کیلووات

100کیلووات آقای فلاح

سال تاسیس: 1397
ظرفیت: 100کیلووات

20کیلووات

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 20کیلووات