نیروگاه مکران

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 10 مگاوات

نیروگاه آروند

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

نیروگاه آروند

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

نیروگاه آروند

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 1.2 مگاوات

50کیلووات گرم افزار

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 50کیلووات

100کیلووات آقای فلاح

سال تاسیس: 1397
ظرفیت: 100کیلووات

100کیلووات آقای نیک طبع

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 100کیلووات

600کیلووات خیریه

سال تاسیس: 1397
ظرفیت: 600کیلووات

نیروگاه آراد

سال تاسیس: 1397
ظرفیت: 1 مگاوات

20کیلووات

سال تاسیس: 1396
ظرفیت: 20کیلووات